Médecins de la Grande Guerre

Institut des Aveugles de Guerre.

point  Accueil   -   point  Intro   -   point  Conférences   -   point  Articles

point  Photos   -   point  M'écrire   -   point  Livre d'Or   -   point  Liens   -   point  Mises à jour   -   point  Statistiques

Œuvres de S. M. la Reine

Institut des Aveugles de Guerre

Oorlogsblindengesticht

Boitsfort Boschvoorde


Une Promenade dans l’Institut

*     *     *     *

Een Bezoek aan het Gesticht

1. L’Institut des Aveugles de Guerre à Boitsfort.

Organisé vers le milieu de 1929, s’occupe exclusivement de la rééducation des mutilés aveugles militaires et civils de la guerre.

L’Etablissement de trouve à 100 m. environ derrière la Maison Communale, dans la propriété dénommée « la Ferme » et sise en bordure de la Drève du Duc.

_______________

1. Het Oorlogsblindengesticht van Boschvoorde.

Werd in het midden van 1919, opgericht. Alleen oorlogsblinden, militairen of burgers, worden er toegelaten. Het gesticht is juist achter het Gemeentehuis, van Boschvoorde gelegen, Hertogendreef, in het buitengoed genaamd « La Ferme ».


2. Les Aveugles entourant « Leur Reine ».

Très souvent S. M. la Reine vient rendre visite aux pensionnaires de son établissement, s’intéressant à tous les détails de leur vie et tout particulièrement aux progrès réalisés dans le métier, librement choisi pour leur rééducation

_______________

2. De Blinden rond « Hune Koningin ».

Hare Majesteil de Koningin welke de blinde leerlingen van het gesticht dikwijls bezoekt, stelt groot belang in al wat hare jongens aangaal, en wel bijzonder in de vorderingen welke zij maken in het door hun gekozen vak.


3. Les Pavillons de reeducation.

De la grande grille d’entrée, on aperçoit coquettement groupés dans un cadre charmant, les pavillons dans lesquels sont abrités salles de cours et ateliers. Au fond dans les arbres, « la Ferme ».

_______________

3. De Werkplaatsen.

Van af den ingang bemerkt men de paviljoenen, mooi met groene planten omringd, waarin de studie- en werkplaatsen zijn van de blinde jongens. Van achter, tusschen de boomen « La Ferme ».


4. La Façade.

L’immeuble, vaste construction d’apparence cossue, avec sa belle façade Renaissance, toute couverte de vigne vierge se dresse au fond d’un parc, assez étendu, aux allées larges sillonnant entre de magnifiques arbres séculaires.

_______________

4. De Voorgevel.

Door het park heen leiden breede prachtige wegen naar het woonhuis, warvan men hier den sierlijken voorgevel in Renaissance-stijl, begroeid met klimop en wilde wijngaard planten, bewonderen kan.


5. La terrasse vitrée.

Grand hall à l’entrée, agrémenté d’un jardin d’hiver dans lequel une vaste volière peuplée de canaris met une animation charmante et harmonieuse ; de larges baies vitrées donnent une vue superbe sur le parc. Endroit particulièrement affectionné des pensionnaires qui s’y réunissent pour faire la causette ou goûter les séances de lecture.

_______________

5. Het Terras.

Groote hall aan den ingang van het gebouw ; de plaats is vervroolijkt door winterplanten en eene groote vogelenkooi waarin allerhande vogeltjes tjilpen en fluiten. Graag zitten de jongens hier om te praten of om te luisteren naar het lezen van boeken en dagbladen.


6. La salle de jeu.

Confortablement arrangée, elle laisse l’impression d’une salle de Club. C’est dans ce cadre que se donnent les petites fêtes intimes et hebdomadaires, auxquelles les aveugles convient régulièrement leurs parents et leurs amis.

_______________

6. De Speelzaal.

Zoo prachtig alse en clubzaal ingericht. Kleine, vermakelijke feestavonden worden er wekelijks ingericht waarop de blinden familieleden of vrienden mogen uitnoodigen.


7. La Salle à Manger.

Les aveugles se réunissent, pour le repas, à la table commune et y sont servis par un personnel qui leur est très familier.

_______________

7. De Eetzaal.

De maaltijden worden aan de blinden opgediend aan eene gemeenschappelijke tafel door het gewoon dienstboden personneel.


8. La Cuisine.

Installée comme une cuisine de grande maison, entourée de larges offices, on y prépare un régime très sain, très varié et copieux. Tout y est, comme dans le reste de la maison d’ailleurs, d’une propreté méticuleuse.

_______________

8. De Keuken.

Ingericht als de keuken van een rijk burgershuis, bereid men er gezong en afwisselend voedsel. Alles wordt er, even als in alle andere deelen van het gesticht, met groote reinheid onderhouden.


9. L’Installation Hydrothérapique.

Les aveugles trouvent eau chaude et eau froide, à toute heure, dans une série de confortables salles de bains et de bains-douches.

_______________

9. De Badzaal.

Een wel ingerichte badzaal met koud en warm water, met baden en stortbaden is gedurig ter beschikking van de blinden.


10. Les chambres à coucher.

Larges, spacieuses et très bien éclairées, spécialement aménagées pour les pensionnaires. On y trouve que le strict nécessaire. Pour leurs ablutions, ils passent aux lavoirs communs ou dans les salles de bains.

_______________

10. De Slaapkamers.

In de slaapvertrekken vindt men maar juist het noodige, doch zijn ze breed, ruim en wel verlicht. Voor de reinheidszorgen begeven zich de kostgangers naar de nabijgelegen waschkamers of badzalen.


11. L’Infirmerie.

On y donne les soins habituels des yeux et on y traite les hommes légèrement indisposés. Les malades sont dirigés sur l’hôpital militaire, sur avis du médecin attaché à l’établissement.

_______________

11. De Ziekenkamer.

Hier worden de gewone zorgen gegeven aan de oogen ; men verpleegt er ook de onpasselijken. De zieken worden na besluit van den dokter van het gesticht, naar het militair hospitaal gevoerd.


12. Vue dans le Parc.

On y remarque : des guide-mains en bois qui facilitent l’orientation aux aveugles, les bourrelets protecteurs aux arbres, trop rapprochés des chemins, un coin des pavillons de rééducation.

_______________

12. Zicht in het Park.

Men bemerkt er : houten geleiders die den weg aan de blinden aanduiden ; beschermkussens aan de boomen die te dicht langs den weg staan ; aan de rechterzijde een hoek van de werkplaatsen.


13. Vue générale des Pavillons de rééducation dans le Parc.

Derrière ces pavillons se trouve une basse-cour où les aveugles apprennent l’élevage domestique.

_______________

13. Algemeen zicht van de Paviljoenen waarin klassen en werk-plaatsen gelegen zijn.

Daarachter in een klein neerhof waar de blinden het kiekenkweeken aan leeren.


14. La Brosserie.

Atelier très vaste, dans lequel sous la direction d’un professeur et d’un contremaître certains pensionnaires sont initiés à la fabrication de toutes les brosses ordinaires d’un modèle courant.

_______________

14. De Borstelmakerij.

Onder de leiding van een leeraar en een meestergast oefenen zich sommige blinden in het vervaardigen van allerhande borstels voor grwoon gebruik.


15. La Vannerie.

Des élèves, dont certains sont des ouvriers accomplis, s’y exercent à la fabrication de paniers et corbeilles en vannerie fine ou fantaisiste.

_______________

15. De Mandenmakerij.

De leerlingen, waarronder verschillige reeds zeer ervaren, oefenen zich in het maken van manden en alle soorten fijne korfjes.


16. La fabrication de cigarettes.

Métier mis à l’essai depuis peu de temps et qui semble donner de très bons résultats. Un atelier de fabrication de filets est en pleine organisation.

_______________

16. De cigarettenmakerij.

Nog maar onlangs in voege, schijnt het cigaretten maken toch de beste uitslagen te zullen leveren. Een werkhuis voor nettenvlechten is in volle voorbereiding.


17. Le Tricotage mécanique.

Métier, très accessible aux aveugles et d’un très bon rendement ; particulièrement avantageux pour les aveugles mariés travaillant à domicile, la femme s’occupant à ajuster les pièces et à finir les beaux golfs, costumes de garçonnets, robes de laine et toutes les autres pièces à la mode que l’aveugle peut fabriquer à la perfection.

_______________

17. Het Machinebreien.

Dit vak, van goede opbrengst, kan gemakklijk door bliden uitgeoefend worden. Het is bijzonder nuttig voor getouwde blinden, die thuis werken. De vrouw zet de stukken van de golven, de kinderkleedjes of de wolle costumes ineen die de man op volmaakte wijze gebreid heft.


18. L’Accordage.

Assez bien d’élèves s’orientent vers la musique sous la direction de professeurs très compétents et particulièrement dévoués. L’accordage et le jeu de différents instruments sont enseignés d’après les préférences et les dispositions des élèves intéressés. Piano, harmonium, orgue, violon, accordéon, etc. sont pratiqués avec beaucoup de régularité et les résultats obtenus sont excellents.

_______________

18. Muziekschool.

De blinden nemen in ‘t algemeen veel smaak bij ‘t aanleeren van muziek ; de lessen worden gegeven door bekwame en geduldige meesters. Het stemmen van piano’s en het bespelen van verschillige, instrumenten worden naar keuze en aanleg van den leerling aangeleerd. Klavier, harmonium, orgel, viol, violoncel, harmonica, worden zeer regelmatig ingestudeert en leveren den besten uitslag.19. Etude musicale.

Deux élèves jouent un quatre mains que des camarades suivent sur la partition en Braille comme exercice de lecture musicale.

_______________

19. Muziekles.

Twee leerlingen voeren een vierhandig klavierstuk uit en worden aandachtig gevolgd door kameraden die zich op de studie van muzikaal puntschrift toeleggen.


20. Salle Kessler.

Grand hall, situé dans les pavillons de rééducation, où parfois se donnent des cours en commun.

_______________

20. Zaal Kessler.

Groote zaal in de paviljoenen gelegen, waar van tijd tot tijd gezamentlijke leergangen gegeven worden.


21. La Bibliothèque.

Alimentée par de nombreuses publications et périodiques en Braille, elle est tenue à jour par un bibliothécaire très compétent, aveugle lui-même et que l’on voit ici donnant une leçon de lecture Braille.

_______________

21. De Bibliotheek.

Zij bevat zeer vele uitgaven en tijdschriften in Brailleschrift. Hier ziet men de blinde bibliothecaris, een zeer kundig man, eene les gevende in puntschrift.


22. Le Dictaphone.

La correspondance, dictée dans le bureau de la direction, est reprise par un secrétaire aveugle de guerre, qui la tape à la machine dans plusieurs langues.

_______________

22. De Dictafoon.

De brieven uitgaande van het bestuur worden door een blinde secretaris in verschillige talen geschreven.


23. L’optophone.

Appareil très compliqué et actuellement encore peu pratique, qui doit permettre aux aveugles de lire les livres imprimés en noir et dont la lecture leur était inaccessible jusqu’à présent. L’appareil a été inventé par un savant anglais le Dr Fournier d’Albe.

_______________

23. De Optofoon.

Dit zeer ingewikkeld toestel, door den Engelschen geleerde Dr Fournier d’Albe uitgevonden, zal aan de blinden toelaten gewoon zwarte druk te lezen. Tot hiertoe zijn de bekomen uitslagen dezer uitvinding onvoldoende.


24. Le Bureau de la Direction.

_______________

24. Bureel van het Bestuur.


25. Vue de la façade sud de la Ferme

A remarquer un groupe d’élèves aveugles qui se rendent aux ateliers.

_______________

25. Buitengevel langs den zuiderkant gezien.

Eenige blinde leerlingen begeven zich naar de werkplaatsen.


26. Vue du baraquement supérieur.

Par suite du développement incessant des cours et métiers enseignés aux aveugles, un nouveau baraquement a été construit derrière « La Ferme ». Il abrite les ateliers, salle d’ajustage et magasin du tricotage.

_______________

26. Zicht op het bovenste paviljoen.

Ten gevolge aan de voortdurende uitbreiding der lessen en vakken welke de blinden worden aangeleerd, heeft men een nieuw werkhuis opgericht achter « La Ferme ». Een breiatelier is er in werking.


27. Sous l’Arbre.

Réunion en plein air, à l’ombre épaisse des grands marronniers.

_______________

27. In het Park.

Gezellig samenzijn, onder de schaduw van eeuwenoude kanstanjeboomen.


28. Sauterie.

Les petites fêtes intimes et très suivies, qui se donnent le mardi soir se terminent parfois par une sauterie, où les élèves goûtent avidement les plaisirs de queque one-step ou fox-trott endiablé.

_______________

28. Danspartij.

Een vermakelijk feestje word gewoonlijk op Dinsdag avond gegeven dat soms wel eindigt met een danspartij.


29. Quelques aveugles pensionnaires de l’Institut groupés autour du Capitaine Delvaux, Directeur et du Sous-directeur Mr. Voets.

_______________

29. Eenige blinde leerlingen van het gesticht vergaderd rond Kapitein Delvaux, Bestuurder, en den Onderbestuurder Mr. Voets.


NOTES

       L’Institut est accessible à tous les Aveugles de guerre, tant civils que militaires, et ils y sont logés et nourris gratuitement, pendant la période de rééducation, indispensable pour les familiariser avec le métier librement choisi par eux. Afin de les intéresser au travail, ils sont très légèrement rétribués, par heure de présence au cours, suivant leur degré d’avancement. A leur sortie de l’établissement, ils sont aidés pécuniairement et matériellement ; la direction se tient à leur disposition et leur fournit toutes les matières premières dont ils pourraient avoir besoin. La présence de l’Institut, implique un ferme désir de rééducation.


L’immeuble en 2015. (photo Eric Chabot)

       Les « Pupilles » sont tous les autres Aveugles de guerre. La direction de Boitsfort, les voit à domicile, les aide selon les circonstances, veille sur place à leur installation ou les engage à rejoindre Boitsfort, pour compléter éventuellement leur instruction technique.

       En somme, la direction de l’Institut de Boitsfort, a pris charge de tous les Aveugles de guerre et s’occupe activement de la situation de chacun d’entre eux, assuré de la sympathie non déguisée des intéressés.


Lieu de naissance du Dr Depage. (photo Eric Chabot)

INLICHTING

       Alle oorlogsblinden, zoo militaire als burgerlijke, worden kosteloos in het Gesticht opgenomen gedurende het tijdperk hunner heropleiding. De leerlingen, alleen aangenomen als ze den vasten wil hebben van heropgeleid te worden, kiezen een vak naar hun keus of bekwaamheid ; opdat ze meer belang aan den arbeid zouden geven, trekken ze eene kleine vergoeding in evenredigheid van hun vooruitgang en van het getal studie of werkuren.

       Na hunne heropleiding, bij het verlaten van het Gesticht, worden de leerlingen geldelijk en goedelijk geholpen. Het bestuur blijft dan ter hunner beschikking om hun werktuig en grondstoffen te leveren, noodig voor hunne persoonlijke inrichting.

       Alle oorlogsblinden worden beschermd en geholpen door het Gesticht. Het Bestuur bezoekt ze ten huize zelf en verleent hun hulp naar gelang den toestand, waakt over hunne ondernemingen of raadt hen aan terug het Gesticht te vervoegen om er hunne technische heropleiding voort te zetten.

       Allen worden alzoo bijgestaan door het Bestuur van het Gesticht van Boschvoorde, dat tot meer vreugd en geluk waakt over den toestand van ieder belanghebbende.


Lieu de naissance du Dr Depage. (photo Eric Chabot)

 

 © P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©